Wały przeciwpowodziowe

Ta opcja pozwala użytkownikowi wprowadzić położenie korony lewego i prawego wału w dowolnym przekroju. Gdy w przekroju ustawi się wał, woda nie może płynąć na lewo od lewego wału i po prawej stronie wału prawego do momentu, gdy poziom wody w przekroju przekroczy poziom korony któregoś wału. Jeśli wały nie zostaną dodane do modelu poprzez wprowadzenie położenia ich korony, wówczas program przyjmuje, że przepływ odbywać może się we wszystkich częściach przekroju. Przykład przekroju z wałem przedstawiony został na rys. 3.5.

Rys. 3.5. Przykład przekroju z określonym wałem

Rys. 3.5. Przykład przekroju z określonym wałem

Korona wału może zostać ustanowiona w jednym z istniejących punktów przekroju, nie jest to jednak konieczne. Jeżeli użytkownik bada zachowanie się zwierciadła wody przy różnym rozstawie i wysokości wałów, może je wprowadzać jako punkty znajdujące się powyżej istniejącej linii przekroju. Program buduje wówczas w tym miejscu pionową ścianę o wysokości podanej korony wału – w obliczeniach uwzględniany jest dodatkowy obwód zwilżony, wynikający z ewentualnego kontaktu wody ze ścianą. Przykład takiego wału przedstawiono na rys. 3.6.

Rys. 3.6 Wał dodany do przekroju

Rys. 3.6 Wał dodany do przekroju