Równania FHWA dla całkowicie wypełnionego przewodu

(FHWA Full Flow Equations)

Gdy przewód jest całkowicie wypełniony straty wysokości energii (H_L, ang. head loss) zachodzące w przepuście, mierzone w metrach, obliczane są w następujący sposób:

$$H_L = h_{en} + h_f + h_{ex}, \qquad \textrm{(6-5)}$$

gdzie:
$h_{en}$ - straty na wlocie [m],
$h_f$ - straty na tarcie [m],
$h_{ex}$ - straty na wylocie [m].

Straty na tarcie obliczane są przy pomocy formuły Manninga o następującej postaci:

$$h_f = L\left( \frac{Qn}{AR^{2/3}} \right)^2, \qquad \textrm{(6-6)}$$

gdzie:
$L$ - długość przewodu [m],
$Q$ - natężenie przepływu w przepuście [m3/s],
$n$ - współczynnik szorstkości wg Manninga,
$A$ - pole przepływ [m2],
$R$ - promień hydrauliczny [m].

Strata energii na wylocie równa jest iloczynowi współczynnika i zmiany wysokości prędkości na odcinku pomiędzy końcowym przekrojem przewodu przepustu a przekrojem poza przepustem. Współczynniki strat dla wlotu i wylotu opisane zostały w jednej z następnych części tego rozdziału.