Głębokość normalna przepływu w przepuście

(Normal Depth of Flow in the Culvert)

Głębokość normalna to głębokość przy jakiej w korycie otwartym odbywa się ruch jednostajny. Innymi słowy, w kanale o nieskończonej długości, prowadzącym na całej długości przepływ o tym samym natężeniu, przepływ ten odbywałby się z pewną głębokością i byłaby nią właśnie głębokość normalna.

Głębokość normalna często jest dobrym przybliżeniem położenia zwierciadła wody na danym odcinku koryta. Korzystając z procedury iteracyjnej program oblicza głębokość normalną, spełniającą równanie Manninga:

$$Q = \frac{1}{n}AR^{\frac{2}{3}}S^{\frac{1}{2}} , \qquad \textrm{(6-8)}$$

gdzie:
$Q$ - natężenie przepływu [m3/s],
$n$ - współczynnik szorstkości wg Manninga,
$A$ - pole powierzchni przekroju [m2],
$R$ - promień hydrauliczny przekroju [m],
$S$ - spadek hydrauliczny (linii energii) [.].

Jeśli obliczona głębokość normalna jest większa od wysokości przekroju przepustu, program przyjmuje za głębokość normalną wysokość przepustu.