Równanie pędu

(Momentum Equation)

$$\sum F_x = \frac{d\mathbf{M}}{dt}$$

Zasada zachowania pędu dla objętości kontrolnej mówi, że zmiana netto pędu wpływającego do objętości (strumień pędu) plus suma wszystkich sił zewnętrznych, działających na objętość, musi być równa zmianie ilości pędu w tej objętości. Powyższe równanie jest równaniem wektorowym, zapisanym dla kierunku $x$. Strumień pędu jest iloczynem masy cieczy i wektora prędkości w kierunku przepływu. Rozpatrywane tu będą trzy rodzaje sił : (1) związanych z ciśnieniem (napory), (2) ciążeniem oraz (3) oporami dna.