Prace


 

Wykaz obiektów, dla których zostały wykonane badania modelowe, obliczenia hydrauliczne lub projekty techniczne związane z budową obiektów inżynierskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeka: Nysa Szalona
Km: 8+000 -10+800
Nazwa zadania: Budowa cyfrowego modelu terenu doliny rzeki Nysy Szalonej w obszarze zbiornika „Słup”
Zleceniodawca: RZGW Wrocław
Rok wykonania: 1999

 


 

Rzeka: Bóbr
Km: 134+830 - 148+620
Miejscowość: Bolesławiec
Obliczenia: położenie zwierciadła wody przy przepływach charakterystycznych i stanach ustalonych,
Dane wyjściowe: przekroje dolinowe, profil podłużny rzeki inwentaryzacja budowli komunikacyjnych i hydrotechnicznych, mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500,
Programy liczące: WSPRO
Przygotowanie danych: MicroStation, InRoads SelectCad, CADImageSCAN+Feature
Zleceniodawca: Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej w Krakowie, 30-215 Kraków, Piotra Borowego 14
Okres: styczeń- kwiecień 2000,

 


 

Rzeka: Bóbr
Km: 186+270 - 197+670
Miejscowość: Wleń
Obliczenia: położenie zwierciadła wody przy przepływach charakterystycznych o określonym prawdopodobieństwie występowania,
Dane wyjściowe: przekroje dolinowe, profil podłużny rzeki inwentaryzacja budowli komunikacyjnych i hydrotechnicznych, mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000,
Programy liczące: WSPRO
Przygotowanie danych: MicroStation, InRoads SelectCad, CADImageSCAN+Feature
Zleceniodawca: M. J. –Prywatne biuro projektów
Okres: marzec- kwiecień 2000,

 


 

Rzeka: Nysa Kłodzka
Km: 90+000 - 83+500
Miejscowość: Paczków
Obliczenia: określeniu skutków propagacji fali, powstałej wskutek zniszczenia budowli piętrzącej zbiorników "Kozielno" i "Topola" – przepływ nieustalony, szybkozmienny
Dane wyjściowe: model DTM dla obszaru zbiorników i doliny rzeki, przekroje dolinowe, inwentaryzacja budowli komunikacyjnych i hydrotechnicznych, mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500, 1:2000, 1:10000
Oprogramowanie: BREACH, DAMBREAK, FLO2DH, WSPRO,HEC-RAS
Przygotowanie danych: MicroStation, InRoads SelectCad, IrasB, Image Analyst, MIPS
Zleceniodawca: Hydroprojekt Wrocław
Okres: luty-maj 2000

 


 

Rzeka: Gostynia
Km: 10+500 -17+400
Miejscowość: Tychy
Obliczenia: badania modelowe dorzecza rzeki Wisły i obliczenia hydrauliczne dla przepływów o określonym prawdopodobieństwie występowania na rzece Gostynia; określenie skutków propagacji fali wezbraniowej,wywołanej przerwaniem zapory ziemnej
Dane wyjściowe: cyfrowy model terenu, zdjęcia lotnicze fotogrametryczne, inwentaryzacja budowli hydrotechnicznych, batymetria zbiornika,
Programy liczące: HEC-RAS
Przygotowanie danych: MicroStation, InRoads SelectCad, Image Analyst, MIPS
Zleceniodawca: Arcadis Ekokonrem sp. z o.o. 50-512 Wrocław, ul. Tarnogajska 18
Okres: czerwiec-sierpień 2000

 

 


 

Rzeka: Bóbr
Km: 168+450 – 172+770
Miejscowość: Lwówek Śląski
Obliczenia: położenie zwierciadła wody przy przepływach charakterystycznych i stanach ustalonych,
Dane wyjściowe: przekroje dolinowe, profil podłużny rzeki inwentaryzacja budowli komunikacyjnych i hydrotechnicznych, mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:2000, 1:10000
Programy liczące: HEC-RAS
Przygotowanie danych: AutoCad, InRoads SelectCad, CADImageSCAN+Feature
Zleceniodawca: M. J. –Prywatne biuro projektów
Okres: listopad- grudzień 2000

 

 


 

Rzeka: Młynówka i Kanał Roboczy węzła wodnego w Oławie
Miejscowość: Oława
Obliczenia: wykonanie pomiarów batymetrycznych koryta Młynówki i Kanału Roboczego oraz badań modelowych rozdziału wód.
Dane wyjściowe: pomiary batymetryczne koryt węzła wodnego w Oławie
Programy liczące: FESWMS
Przygotowanie danych: MicroStation, InRoads SelectCad, IrasB, CADImageSCAN+Feature
Zleceniodawca: Elektrownia Wodna w Oławie
Okres: grudzień 2000- styczeń 2001

 


 

Rzeka: Młynówka węzła wodnego w Oławie
Km: 0+000- 2+500
Miejscowość: Oława
Obliczenia: określenie właściwości hydraulicznych węzła wodnego „Oława” i obliczeń przepustowości kanału energetycznego małej elektrowni wodnej,
Dane wyjściowe: pomiary batymetryczne koryt węzła wodnego w Oławie, mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000,
Programy liczące: FESWMS, HEC-RAS,
Przygotowanie danych: MicroStation, InRoads SelectCad, IrasB, CADImageSCAN+Feature
Zleceniodawca: JKB Prywatne Biuro Projektów, 53-009 Wrocław, Tarninowa 7
Okres: kwiecień-czerwiec 2001

 


 

Rzeka: Nysa Kłodzka
Km: 95+500 – 98+600
Miejscowość: Bartniki
Obliczenia: obliczenia hydrauliczne przepływu wód powodziowych na wlocie do zbiornika „Topola” – partia cofkowa zbiornika
Dane wyjściowe: model DTM, przekroje dolinowe, inwentaryzacja mostu w Topoli, mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500, 1:2000
Oprogramowanie: HEC-RAS
Przygotowanie danych: MicroStation, InRoads SelectCad, IrasB,
Zleceniodawca: RZGW Wrocław
Okres: maj-sierpień 2001

 


 

Rzeka: Nysa Kłodzka
Km: 95+500 - 101+000
Miejscowość: Topola
Obliczenia: badania modelowe przepustowości koryta rzeki Nysy Kłodzkiej
Dane wyjściowe: model DTM, przekroje dolinowe, wyniki pomiarów bezpośrednich, mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500, 1:2000, 1:10000, zdjęcia z nalotu
Oprogramowanie: HEC-RAS
Przygotowanie danych: MicroStation, InRoads SelectCad, IrasB, Image Analyst, MIPS
Zleceniodawca: RZGW Wrocław
Okres: październik- listopad 2001

 


 

Rzeka: Nysa Kłodzka
Km: 134+830 - 148+620
Miejscowość: Paczków, Topola, Bartniki, Byczeń, Bardo
Nazwa zadania: Budowa cyfrowego modelu terenu doliny rzeki Nysy Kłodzkiej do celów obliczeniowych i analiz w zakresie oddziaływania zbiornika Kamieniec Ząbkowicki.

Zostały zbudowane cyfrowe modele terenu następujących obszarów:
1. Bardo – km od 114+000 do 111+500
2. Kamieniec Ząbkowicki – km od 104+000 do 101+000
3. Byczeń – km 101+000 do 97+500
4. Zbiorniki Topola i Kozielno – km od 97+500 do 86+500
W zestawieniu z modelami przekazanymi przez Zleceniodawcę stanowią one kompletny (ciągły) model terenu doliny Nysy Kłodzkiej pomiędzy km 114+000 (wod. Bardo), a km 77+000 (zapora zbiornika Otmuchów).

Przygotowanie danych: MicroStation, InRoads SelectCad, Image Analyst, MIPS
Zleceniodawca: RZGW Wrocław
Rok wykonania: 2001

 


 

Rzeka: Nysa Kłodzka
Km: 0+000 –64+500
Nazwa zadania: Model hydrauliczny doliny rzeki Nysy Kłodzkiej, km 64+500 - 0+000. Praca sfinansowana przez HYDROELEKTROWNIE DOLNEGO ŚLĄSKA Sp. z o.o. z przeznaczeniem do użytku wewnętrznego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wykonano kompletny model doliny rzeki, zaimplementowano techniki HEC w przypadku 19 budowli hydrotechnicznych i komunikacyjnych.
Przygotowanie danych: MicroStation, InRoads SelectCad, IrasB, Image Analyst, MIPS
Model przepływu: HEC-RAS
Zleceniodawca: RZGW Wrocław
Rok wykonania: 2002-2003

 


 

Rzeka: Bóbr, Zadrna, Lesk, Łomnica, Jedlica, Kamienna, Wrzosówka, Kamienica
Km: od wodowskazu Pilichowice
Nazwa zadania: Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Górny Bóbr. Zamówienie publiczne NZ/3840/51/2003. Inwentaryzacja i ocena zagrożenia powodziowego dolin rzecznych w zlewni Górnego Bobru. IVA/2A. Doliny rzeczne: Bóbr, Zadrna, Lesk, Łomnica, Jedlica, Kamienna, Wrzosówka, Kamienica. Badania modelowe przepustowości koryt rzecznych /o łącznej długości ok. 200 km/ z uwzględnieniem budowli komunikacyjnych i hydrotechnicznych. Wykonanie map zalewów i profili podłużnych.
Przygotowanie danych: MicroStation, InRoads SelectCad, IrasB, Image Analyst, Własne programy.
Model przepływu: HEC-RAS
Zleceniodawca: RZGW Wrocław
Rok wykonania: 2003-2007

 


 

Rzeka: Odra
Nazwa zadania: Badania modelowe filtracji pod budynkiem elektrowni wodnej na stopniu piętrzącym w Groszowicach.
Przygotowanie danych: MicroStation.
Model przepływu: Mod-Flow
Zleceniodawca: „HCS” Sp z o.o. Wrocław, Nyska 83/85
Rok wykonania: wrzesień-listopad 2004

 


 

Rzeka: Bóbr
Km: 160+180-168+450
Nazwa zadania: Ocena możliwości przepuszczania wielkich wód rzeki Bóbr przez wyrobiska Kopalni Kruszywa Rakowice
Przygotowanie danych: MicroStation, Model DTM
Model przepływu: HEC-RAS
Zleceniodawca: Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. z siedzibą w Choruli.
Rok wykonania: maj 2005

 


 

Rzeka: Bóbr
Km:
Nazwa zadania: Przepływ wody przez wyrobisko Kopalni Kruszywa Rakowice. Hydraulika koryta – km 3+300-4+000.
Przygotowanie danych: MicroStation, Model DTM
Model przepływu: HEC-RAS
Zleceniodawca: Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. z siedzibą w Choruli
Rok wykonania: styczeń 2006

 


 

Rzeka: Młynówka i Kanał Roboczy węzła wodnego w Oławie
Km:
Miejscowość: Oława
Obliczenia: wykonanie pomiarów batymetrycznych oraz badań modelowych przepustowości Kanału Młynówki w Oławie.
Dane wyjściowe: pomiary batymetryczne koryt węzła wodnego w Oławie
Programy liczące: HEC-RAS, FESWMS
Przygotowanie danych: MicroStation, InRoads SelectCad, IrasB, CADImageSCAN+Feature
Zleceniodawca: Elektrownia Wodna we Włocławku sp. z o.o., Włocławek, ul. Płocka 171
Okres: grudzień 2000- styczeń 2001

 


 

Rzeka: Bóbr
Km:
Nazwa zadania: Badania modelowe oraz analiza uwarunkowań i możliwości przepuszczenia wód rzeki Bóbr przez wyrobiska Kopalni Kruszywa Rakowice, km 158+680 - 168+450.
Przygotowanie danych: MicroStation, Model DTM
Model przepływu: HEC-RAS
Zleceniodawca: Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. z siedzibą w Choruli
Rok wykonania: lipiec 2007