Mosty ukośnie przecinające koryto

(Bridges on a Skew)

Mosty ukośne (rys. 5.11) obliczane są po uwzględnieniu właściwych wymiarów przekroju konstrukcji, tj. przekroju prostopadłego do kierunku przepływu. Wielkość konstrukcji mostu i przekrojów ograniczających most może zostać dostosowana przy wykorzystaniu edytora mostów. W edytorze mostów i przepustów dostępne jest polecenie skręcenia przekroju mostu (ang. Skew Bridge/Culvert).

W publikacji "Hydraulics of Bridge Waterways" (Bradley,1978) omawiany jest wpływ skręcenia przekroju mostu na przepływy niskie. Badania modelowe wykazały, że skręcenie konstrukcji mostu o kąt do 20 stopni nie powoduje wytworzenia wyraźnych zmian w polu przepływu. W miarę, jak kąt skręcenia rośnie, przepustowość mostu maleje. Wykres wpływu skręcenia mostu wskazuje, że użycie zrzutowanych odległości jest uzasadnione dla kątów skręcenia do 30 stopni i gdy stopień kontrakcji przepływu jest niewielki.

Rys. 5.11. Przykład mostu ukośnego.

Rys. 5.11. Przykład mostu ukośnie przecinającego koryto.

Dla przykładowego mostu pokazanego na rys. 5.11 zrzutowana długość światła mostu, prostopadła do kierunku przepływu, obliczona zostanie z równania:

$$W_B = \cos \theta \cdot b,\qquad\textrm{(5-19)}$$

gdzie $W_B$ - jest zrzutowaną szerokością mostu, prostopadłą do kierunku przepływu,
$B$ - jest długością światła mostu mierzoną wzdłuż osi mostu,
$\theta$ - jest kątem skręcenia mostu w stopniach.

Szerokość filarów również musi być dostosowana odpowiednio do kąta skręcenia mostu. HEC-RAS zakłada, że filary są ciągłe, jak to pokazano na rysunku, zatem do obliczenia zrzutowanej szerokości filara, prostopadłej do kierunku przepływu,  korzysta się z równania:

$$W_P = \sin \theta \cdot L + \cos \theta \cdot w_P,\qquad\textrm{(5-20)}$$

gdzie $W_P$ - jest zrzutowaną szerokością filara, prostopadłą do kierunku przepływu
$L$ - jest właściwą długością filara,
$w_P$ - jest właściwą szerokością filara.