Współczynnik szorstkości Manninga n

(Manning's n)

Właściwe określenie współczynnika szorstkości Manning’a n ma znaczący wpływ na dokładność obliczeń położenia zwierciadła wody. Wartości liczbowe współczynnika szorstkości n zawierać mogą się w szerokim przedziale i zależą od wielu czynników :

  • szorstkości powierzchni dna,
  • roślinności,
  • regularności linii dna i brzegów oraz regularności koryta,
  • rozmyć oraz odkładów rumowiska,
  • wielkości i kształtu koryta,
  • głębokości i natężenia przepływu,
  • natężenia ruchu rumowiska unoszonego i wleczonego,
  • zmian pór roku,
  • wszelkich przeszkód hamujących przepływ.

Wartości współczynnika n powinny być dostosowywane (kalibrowane) wraz z napływem nowych danych, pochodzących zarówno z pomiarów bezpośrednich jak i śladów zalewów powodziowych (ang. high water marks). Przy braku obserwacji bezpośrednich, wartości n powinny zostać zaczerpnięte, na zasadzie analogii, z podobnych odcinków rzeki lub określone na podstawie badań laboratoryjnych.
Podczas określania współczynnika n dla typowych koryt można posłużyć się istniejącymi zestawieniami. Jeden z najbardziej rozbudowanych zbiorów wartości n można znaleźć w książce Chow’a „Open-Channel Hydraulics”.