Węzły wodne

(Stream Junction Data)

Węzeł wodny to miejsce, w którym dwa ub więcej odcinków rzek łączy się lub rozdziela. Dane potrzebne do określenia węzła wodnego obejmują odległości między łączonymi w węźle odcinkami rzeki oraz kąty pomiędzy dopływami (jeżeli korzystamy w obliczeniach z równania  ilości ruchu). Wprowadzane odległości powinny odzwierciedlać średnią drogę, jaką przebyć musi woda pomiędzy końcowymi przekrojami łączonych odcinków. Przekroje te powinny być umieszczone jak najbliżej siebie – zminimalizuje to błąd obliczenia strat energii zaistniałych w węźle.

Jak pokazano na rys. 3.9, podanie pojedynczej wartości odległości odcinka rzeki w dolnym przekroju odcinka 1 nie opisałoby właściwie odległości przekrojów w węźle. Dlatego niezbędne jest wpisanie tych odległości osobno dla połączeń wszystkich odcinków w edytorze danych węzła (ang. Junction Data Editor).

Rys. 3.9. Przykład węzła wodnego

Rys. 3.9. Przykład węzła wodnego

Węzeł wodny obliczany może być poprzez rozwiązanie równania energii lub równania ilości ruchu. W równaniu energii nie bierze się pod uwagę kąta dojścia dopływu lub kąta odejścia odgałęzienia, kąt ten uwzględniony jest natomiast w równaniu ilości ruchu. W większości przypadków straty energii, wynikłe z faktu połączenia strumieni pod pewnym kątem, są na tyle niewielkie, że użycie równania energii jest dopuszczalne i prawidłowe. Jednak w sytuacjach kiedy kąt połączenia może mieć istotny wpływ na zaistniałe straty, do obliczeń należy zaprząc równanie ilości ruchu i wprowadzić wymagany kąt.