Przepływ klasy B

Przepływ klasy B może zaistnieć zarówno w przypadku obliczeń dla reżimu podkrytycznego, jak i nadkrytycznego – zachodzi on zawsze gdy linia zwierciadła wody przechodzi przez głębokość krytyczną w zwężonym przekroju mostowym.

W obliczeniach dla reżimu spokojnego (Fr < 1) użyte zostaje równanie pędu – obliczone zostaje położenie zwierciadła wody powyżej głębokości krytycznej w przekroju górnym (przekrój 3 na rys. 5.3) oraz położone poniżej głębokości krytycznej zwierciadło wody
w przekroju dolnym (przekrój 2).

W obliczeniach dla reżimu rwącego (Fr > 1) przekrój mostowy spiętrza górną wodę do poziomu powyżej głębokości krytycznej. Do obliczeń – głębokości wody górnej ponad krytyczną oraz dolnej poniżej głębokości krytycznej – służy równanie pędu. Jeżeli z jakichś powodów metoda ta okaże się nieskuteczna dla tej klasy przepływu, program automatycznie użyje w obliczeniach metody energetycznej.

W przypadku zaistnienia przepływu klasy B użytkownik powinien uruchomić obliczenia w opcji dla przepływów mieszanych – wówczas program przeprowadzi obliczenia dla spiętrzonego zwierciadła wody powyżej mostu, a następnie odszuka położenia wody dolnej. Jeżeli na dolnym lub górnym stanowisku wystąpi zjawisko odskoku hydraulicznego, może być ono łatwo zlokalizowane.