Równanie energii (podejście standardowe)

(Energy Equation (Standard step method))

Metoda ta jest stosowana do przepływów wysokich w taki sam sposób jak dla przepływów niskich. Obliczenia opierają się na znalezieniu równowagi energetycznej pomiędzy kolejnymi przekrojami mostowymi. Straty energii stanowią sumę strat na tarcie i kontrakcję. Pełne wyniki obliczeń dostępne są dla wszystkich przekrojów obliczeniowych.

Obliczenia przeprowadzane są jak dla przepływu o swobodnej powierzchni z tym, że z pola powierzchni przepływu wyłączone są pola przekroju konstrukcji mostu (filary i konstrukcja nośna) oraz odpowiednio zwiększona zostaje długość obwodu zwilżonego. Czasem może zaistnieć sytuacja, w której obliczony poziom zwierciadła wody dla przekrojów BD i BU znajdzie się wewnątrz konstrukcji nośnej – pamiętać wtedy należy, że poziom ten odzwierciedla linię spadku hydraulicznego w tym obszarze, a niekoniecznie właściwy poziom zwierciadła wody.
Aktywne pole przepływu w przekroju ograniczone jest tu natomiast do światła mostu.