Wstęp

(Introduction)

Procedura obliczeń koryt powodziowych dla przepływów stacjonarnych rozpoczyna się od obliczenia profilu naturalnego (dla istniejącej geometrii koryta) – jest to pierwszy z profili obliczanych w ramach obliczeń wieloprofilowych (ang. multiple profile run). Pozostałe profile obliczane są zależnie od potrzeb różnymi metodami zabudowywania. Zanim wykona się analizę zabudowywania terenów zalewowych należy dysponować działającym modelem systemu rzecznego. Model ten powinien być wykalibrowany w jak najszerszym przedziale przepływów. Uzyskanie pewności, że model wiernie oddaje warunki panujące w systemie, jest niezwykle ważnym krokiem przed rozpoczęciem wykonywania analizy zabudowywania terenów zalewowych.