2 metoda zabudowywania

(Encroachment Method 2)

2 metoda korzysta z ustalonej szerokości koryta w zwierciadle (ang. fixed top width). Szerokość w zwierciadle określona może być osobno dla każdego z przekrojów poprzecznych. Prawa i lewa stacja zabudowań położone będą w takiej samej odległości od środka koryta (ang. centerline of the channel), który położony jest w środku odcinka pomiędzy lewym i prawym brzegiem (ang. bank station). Jeśli wprowadzona przez użytkownika szerokość w zwierciadle miałaby spowodować zabudowanie koryta głównego, wówczas program ustawia zabudowania w linii brzegu (lewego i/lub prawego). Przykład zabudowywania metodą 2 pokazano na rys. 9.2.

Rys. 9.2. Przykład zabudowywania terenów zalewowych typu 2

Rys. 9.2. Przykład zabudowywania terenów zalewowych typu 2

HEC-RAS umożliwia również ustalenie odstępu (ang. offset) po lewej i prawej stronie. Odstępy te określają strefę buforową wokół koryta głównego i dodatkowo ograniczają ilość zabudowań. Jeśli użytkownik ustali np. lewy odstęp na 5 metrów, a prawy na 10 metrów, wówczas program nie pozwoli na zabudowę w strefie 5 metrów od brzegu lewego i 10 metrów od brzegu prawego. Jeśli z podanej przez użytkownika szerokości zwierciadła wody wynika, że zabudowa wchodzi do strefy buforowej, wtedy program odsuwa stację zabudowy do stacji wynikającej z wprowadzonej wielkości odstępu.