3 metoda zabudowywania

(Encroachment Method 3)

3 metoda oblicza stacje zabudowy tak, aby zredukować moduł przepływu naturalnego przekroju o określony procent (redukcja %K). Jeśli to możliwe, połowa redukcji modułu przepływu następuje na lewym terenie zalewowym, a druga połowa na prawym. Obliczone w ten sposób zasięgi zabudowań nie mogą zachodzić na koryto główne lub strefę buforową (w obrębie odstępów). Jeśli połowa wartości redukcji modułu przewyższa wartość modułu któregoś terenu zalewowego, wtedy program spróbuje uzyskać odpowiednio większą redukcję modułu przepływu po drugiej stronie koryta. Jeśli procentowa redukcja modułu w danym przekroju nie wykracza poza sumę modułów obu terenów zalewowych, wtedy stacje zabudowy ustawione zostają na brzegach koryta lub w stacji odstępów, jeśli zostały określone. Przykład zabudowywania metodą 3 pokazano na rys. 9.3.

Rys. 9.3. Przykład zabudowywania terenów zalewowych typu 3

Rys. 9.3. Przykład zabudowywania terenów zalewowych typu 3

3 metoda zabudowywania wymaga, aby pierwszym obliczanym profilem (w obliczeniach wieloprofilowych) był profil naturalny, tj. bez zabudowy. Kolejne profile (2-15) obliczeń wieloprofilowych mogą być użyte do obliczeń metodą 3. Procentowa redukcja modułu przepływu może być inna dla każdego z przekrojów obliczeniowych. Na przykład wartość 10% dla drugiego profilu oznaczałaby, że powierzchnia odpowiadająca 10% modułu przepływu naturalnego stanu koryta zostanie zabudowana – po 5% po każdej ze stron koryta. Równomierna redukcja modułu przepływu po obu stronach (ang. equal conveyance reduction) jest tu opcją domyślną.

Alternatywą dla redukcji równomiernej jest redukcja proporcjonalna do wielkości modułów przepływu obu stron terenów zalewowych. Jeśli na przykład w korycie niezabudowanym tereny zalewowe po lewej stronie koryta miały dwa razy większy moduł przepływu, wówczas 10-procentowa redukcja modułu rozłożyłaby się w taki sposób, że 6.7% zabudowane zostałoby na brzegu lewym, a 3.3% na brzegu prawym.