Współczynniki kontrakcji i ekspansji

(Expansion and Contraction Coefficients)

Aby obliczyć straty na kontrakcję strumienia powyżej i poniżej budowli użytkownik musi wprowadzić odpowiednie wartości współczynników. Straty te obliczane są jako iloczyn współczynnika i bezwzględnej wartości różnicy wysokości prędkości pomiędzy przekrojami.

Jeśli wysokość prędkości zwiększa się wraz z przejściem do dolnego przekroju, wówczas stosuje się współczynnik kontrakcji. Gdy wysokość prędkości zmniejsza się, użyty zostanie współczynnik ekspansji. Zalecane wartości współczynników podano w rozdziale 3. podręcznika (tabela 3.2). Jak wywnioskować można z wartości współczynników, ekspansja strumienia powoduje większe straty energii strumienia niż jego kontrakcja. Straty są tym większe, im bardziej gwałtowna jest zmiana przekroju. W przypadku przepustów, w których dochodzi do znacznych zmian charakteru przepływu, należy odpowiednio zwiększyć współczynniki kontrakcji i ekspansji, aby uwzględnić właściwe wielkości strat.