Przepusty ułożone pod zerowymi i ujemnymi spadkami

(Horizontal and Advert Culvert Slopes)

Procedury obliczeniowe przepustów dopuszczają zerowe i ujemne spadki przewodów. Rezygnuje się wówczas z obliczeń głębokości normalnej. Obliczenia wykonuje się przy założeniu kontroli wylotem dla wylotu niezatopionego lub wykorzystuje się równania dla przepływu ciśnieniowego, gdy wylot jest zatopiony.