Zróżnicowane wartości n Manninga wewnątrz przepustów

(Multiple Manning's n Values Inside of Culverts)

W bieżącej wersji HEC-RAS umożliwia użytkownikowi podanie dwóch wartości współczynnika n Manninga, jednej dla stropu i ścian przewodu, a drugiej dla jego dna. Użytkownik określa głębokość, do jakiej stosowany ma być współczynnik n dla dna. Funkcja ta może zostać użyta w symulacjach przepustów o naturalnym dnie lub przepustów, w których dno jest bardziej szorstkie niż strop lub gdy coś zostało ułożone na dnie w celu umożliwienia wędrówki ryb. Przykład takiego przepustu przedstawiony został na rys. 6.10.

Rys. 6.10. Przepust z różnymi wartościami współczynnika n Manninga.

Rys. 6.10. Przepust z różnymi wartościami współczynnika n Manninga.

Gdy korzysta się z opcji zróżnicowania wartości współczynnika n Manninga, do momentu, gdy zwierciadło wody nie przekroczy poziomu obowiązywania n dla dna, program używa wartości n dla dna. Gdy poziom ten zostanie przekroczony, program oblicza zastępczą szorstkość dla całego przekroju przepustu. Wartość tego współczynnika zastępczego obliczana jest na podstawie równania z książki Chowa Open Channel Hydraulics (Chow, 1959) i jest to te same równanie, z którego korzystamy do obliczenia zastępczego współczynnika szorstkości w przekrojach obliczeniowych (zobacz równanie 2-6 w rozdz. 2).