Przepusty częściowo wypełnione lub zaniesione

(Partially Filled or Buried Culverts)

Obecna wersja HEC-RAS pozwala na częściowe wypełnienie przekroju przepustu w części dennej. Opcja ta może zostać użyta dla wszystkich kształtów przepustów. Użytkownik musi podać jedynie głębokość, do jakiej przekrój ma zostać wypełniony. Przykład takiego przekroju pokazany został na rys. 6.11. Użytkownik może również podać współczynnik szorstkości Manninga n dla wypełnienia inny, niż dla reszty przekroju. Użytkownik powinien podać głębokość obowiązywania n dla dna równą wysokości wypełnienia przekroju.

Rys. 6.11. Przepust częściowo wypełniony lub zaniesiony.

Rys. 6.11. Przepust częściowo wypełniony lub zaniesiony.