Przepływ ciśnieniowy w przewodach

(Pressurized Pipe Flow)

HEC-RAS umożliwia modelowanie przepływu ciśnieniowego w przewodach (ang. pipe) zarówno w obliczeniach profili zwierciadła przepływów stacjonarnych, jak i w symulacjach przepływu niestacjoanarnego. Przewody (w odróżnieniu od przepustów drogowych, które obliczane są za pomocą specjalnych procedur hydraulicznych dla przepustów) mogą być modelowane za pomocą zwykłych przekrojów obliczeniowych (który reprezentuje dno przewodu) oraz opcji pokrywy przekroju (ang. lid) (która reprezentuje sklepienie przewodu). Przykład przekroju z pokrywą pokazano na rys. 4.13.

Rys. 4.13. Przykłady przekrojów z pokrywami

Rys. 4.13. Przykłady przekrojów z pokrywami