Współczynnik rozkładu przepływu

(Flow Distribution Factor)

Istnieje konieczność określenia jaka część przepływu odbywa się w korycie głównym, a jaka na terenach zalewowych. Część prowadzona przez koryto główne dana jest wyrażeniem:

$$\phi_j= \frac{Q_{cj}}{Q_{cj}+Q_{fj}}\qquad\textrm{(2-103)}$$

gdzie $Q_c$ odnosi się do koryta głównego, a $Q_f$ do terenów zalewowych. Fread (1976) przyjął, że spadek tarciowy dla przepływu w korycie i po terenach zalewowych jest taki sam, więc rozkład przepływu można wyrazić za pomocą modułów przepływu tych części przekrojów:

$$\phi_j= \frac{K_{cj}}{K_{cj}+K_{fj}}\qquad\textrm{(2-104)}$$

W modelu HEC-RAS używane jest równanie (2-104).