Analiza wielu planów

(Multiple Plan Analysis)

HEC-RAS może obliczyć zwierciadła wody dla wielu różnych odmian systemu rzecznego (tzw. planów). Odmiany te polegać mogą zostać utworzone poprzez modyfikację geometrii modelu i/lub danych dotyczących przepływu, a następnie zapisane do innych plików wejściowych. Plany są więc tworzone poprzez dobór poszczególnych plików zawierających geometrię i dane przepływu.

Opcja analizy wielu planów jest szczególnie przydatna, gdy chcemy na przykład porównać ze sobą warunki panujące aktualnie w danym korycie z warunkami po jego modyfikacji. Mogą one polegać na: zabudowaniu przekroju mostem lub przepustem, regulacji koryta, wykonaniu wałów przeciwpowodziowych, zmianie współczynnika szorstkości n związane ze zmianą szaty roślinnej, itd. Opcja ta przydatna jest także w czasie projektowania różnych budowli hydrotechnicznych. Na przykład, w czasie projektowania mostu mogą zostać zapisane pliki geometrii odzwierciedlające stan aktualny koryta (przed zabudową) oraz różne możliwe konfiguracje i wymiary konstrukcji. W tym przypadku, każdy z planów składałby się z tego samego pliku z danymi przepływu i kolejnego pliku z geometrią modelu. Obliczenia wykonywane są osobno dla każdego z planów. Ich wyniki przeglądać można również osobno bądź zestawiać ze sobą ich kombinacje.