Optymalizacja rozdziału przepływu

(Split Flow Optymization)

To narzędzie dostępne jest jedynie dla przepływów stacjonarnych. W programie HEC-RAS istnieje możliwość optymalizacji rozdziału przepływu na przelewach bocznych, połączeniach hydraulicznych (ang. hydraulic connection), obszarach akumulacji (ang. storage area) i w węzłach wodnych (ang. junction). Narzędzie to dostępne jest z menu Options okna analiz stacjonarnych. Wybranie polecenia Split Flow Optimization wywołuje okno podobne do tego, przedstawionego poniżej.

Rys. 4.12. Okno optymalizacji rozdziału przepływu.

Rys. 4.12. Okno optymalizacji rozdziału przepływu.

Gdy optymalizacja jest włączona ("y" w kolumnie "Optimize") program oblicza profil zwierciadła wody dla pierwszego założonego rozdziału przepływu. Na podstawie tego profilu obliczany jest nowy rozdział przepływu na budowlach i w węzłach wodnych i obliczenia są powtarzane. Proces ten trwa do momentu, gdy założony i obliczony rozdział przepływu różnią się od siebie mniej niż określona wartość tolerancji. Więcej informacji o obliczeniach rozdziału przepływu znajduje się w rozdziale 15 Applications Guide.