Wskazówki ogólne

(General Modeling Guidelines)

Używając opcji Gated spillway and weir programu HEC-RAS możemy zamodelować czołowe (prostopadłe do kierunku przepływu) i boczne (o koronie równoległej do kierunku przepływu) przelewy stałe, przelewy wyposażone w zamknięcia lub ich kombinację. Przykład przegrody z przelewem stałym i zamknięciami przedstawiony został na rys. 8.1. Zawiera ona 15 przelewów z zamknięciami o identycznych kształtach, a jej korona w całości potraktowana została jako przelew.

Rys. 8.1 Przykład przegrody z zamknięciami i stałym przelewem czołowym

Rys. 8.1 Przykład przegrody z zamknięciami i stałym przelewem czołowym

Zamknięcia przelewów zamodelowane mogą zostać jako segmenty lub zasuwy. Stosowane w obliczeniach równania uwzględniają ewentualne zatopienie wlotu i wylotu zamknięcia. Jeżeli zamknięcia podniesione są wystarczająco wysoko, tak że nie zachodzi zjawisko zatopienia wlotu, program użyje w obliczeniach równania przelewu. Przelew zamodelować możemy z koroną o kształtach praktycznych lub o koronie szerokiej. Program oblicza zarówno wypływy swobodne jak i zatopione. Rys. 8.2 przedstawia różne kształty zamknięć usytuowane ponad przelewami o różnym kształcie.

Rys. 8.2 Kształty korony przelewu i zamknięć

Rys. 8.2 Kształty korony przelewu i zamknięć

Zamknięcia charakteryzujące się tymi samymi rozmiarami, poziomem korony przelewu i współczynnikiem wydatku połączone mogą zostać w tzw. grupę zamknięć (ang. gate group). Każda z grup zawierać może do 25 pojedynczych zamknięć. Liczbę grup ograniczono do 10.

Model przegrody może zawierać jednocześnie przelew i dopuszczalną ilość zamknięć. Dane przelewu wprowadzone zostają poprzez podanie współrzędnych jego korony na szerokości przegrody – pozwala to na formowanie bardziej skomplikowanych kształtów. Program uwzględnia w obliczeniach stopień podtopienia przelewu. W przypadku modelowania przelewu o kształtach praktycznych, program oblicza współczynnik jego wydatku dla podanej wysokości energii strumienia na górnym stanowisku, nazwaną tu wysokością projektową (ang. design head). Współczynnik ten będzie automatycznie podlegał korekcji w zależności od stosunku aktualnej wysokości energii do wysokości projektowej.