Podkład mapowy w HEC-RAS

 W HEC-RAS w module geometrii można podłożyć pod schemat modelu mapę. Polecenie Add/Edit background pictures for the schematic uruchamiamy naciskając wskazaną niżej ikonkę.

Add/Edit Background Pictures

 W Wikipedii znajdziesz podstawowe informacje o tym, czym jest raster oraz grafika wektorowa.

 

Obsługiwane typy plików

HEC-RAS obsługuje obecnie (wersja 3.1.3) następujące typy plików:

 • Shapefiles (*.shp)
 • CAD files (*.dgn, *.dxf, *.dwg)
 • Band interleaved by line (*.bil)
 • Band interleaved by pixel (*.bip)
 • Windows bitmap (*.bmp,*.dip)
 • Band sequential multibrand (*.bsq)
 • TIFF i GeoTIFF (*.tif, *.tff, *.tiff)
 • IMPELL RLC (*.rlc)
 • JFIF (*.jpg, *.jpeg)
 • MrSID (*.SID)
 • Sun rasterfiles (*.rs, *.ras, *.sun)
 • Single variable file (*.svf)

 

Podkłady wektorowe

Załączenie tego typu plików nie powinno nastręczać żadnych trudności.

 

Podkłady rastrowe

Mamy dwie możliwości: 1. dysponujemy oprogramowaniem, które zapisze raster w formacie georeferencyjnym lub 2. nie mamy takiego oprogramowania i musimy własnoręcznie stworzyć plik world.

1. GeoTIFF

Najlepiej zapisać raster w formacie TIFF z informacjami georeferencyjnymi (GeoTIFF). W takim przypadku HEC-RAS będzie wiedział jak osadzić mapę w przestrzeni modelu i nie wymaga to od nas podawania żadnych dodatkowych informacji.

 

2. World File

W przypadku, gdy nie mamy oprogramowania, które pozwala zapisać rastry w formacie georeferencyjnym, sami musimy zadbać o to, by HEC-RAS wiedział, co z rastrem zrobić. W czasie wczytywania podkładu HEC-RAS automatycznie poszukuje pliku stowarzyszonego z rastrem, zwanego plikiem world. Są w nim zapisane informacje o wpasowaniu rastra w przestrzeń modelu. Plik world jest plikiem tekstowym ASCII, zawierającym 6 linii:

1: A = rozmiar piksela w kierunku x
2: B = współczynnik obrotu dla osi x
3: C = współczynnik obrotu dla osi y
4: D = rozmiar piksela w kierunku y (Uwaga: ta wartość jest zawsze ujemna)
5: E = współrzędna x środka skrajnego lewego górnego piksela (jest to jednocześnie środek obrotu rastra)
6: F = współrzędna y środka skrajnego lewego górnego piksela

Jest to 6 składników macierzy transformacji rastra o rozmiarze 3 x 3. Współrzędne środków piksela znajdującego się w i-tej kolumnie i j-tym wierszu rastra obliczone zostają w następujący sposób:

X(i,j) = (A*i) + (B*j) + E
Y(i,j) = (C*i) + (D*j) + F

Przykład

zakresRastra

Mamy raster składający się z 1000 x 500 pikseli. Przedstawia on teren o wymiarze 10 000 x 5 000 metrów, co oznacza, że 1 piksel ma rozmiar 10 x 10 metrów. Lewy górny róg rastra (środek obrotu) ma współrzędne (52 000 , 35 000). Zawartość pliku world wygląda wówczas następująco :

10
0
0
-10
52000
35000

Nazwa pliku world powinna być taka sama jak nazwa pliku rastrowego, dla którego go tworzymy - nadajemu mu jedynie inne rozszerzenie. Tworzy się je biorąc pierwszą literę rozszerzenia rastra, ostatnią literę rozszerzenia rastra i dodając "w".
Na przykład dla pliku *.tif (lub *.tiff) będzie to *.tfw, dla *.jpg - *.jgw, dla *.bmp - *.bpw.

 

Zakres widoczności rysunku

Po wczytaniu podkładu HEC-RAS pyta czy dostosować zakres widoczności tak, aby można było wyświetlić nowo wczytany raster. Jeśli ustawienia automatyczne nie będą nam odpowiadały, możemy zmienić je korzystając z polecenia Set Schematic Plot Extents (ustaw zakres widoczności rysunku schematu [rzeki]) z menu View okna geometrii modelu.

 

Radosław Pasiok